Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.